Skip to main content

Kiwi-Konzentrat, enzymaktiv (Actinidin)

Actinidia deliciosa